หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
ะนยรแ
manu

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน วัดปทุมคงคาวรวิหาร
ของนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
ระหว่างวันท ี่ 31 มีนาคมถึงวันที่ 21 เมษาคม 2562
โอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทย เลขที่ 044-8-07308-4

นำส่งเงินบริจาคเป็นเจ้าภาพบวชเณร ภาคฤดูร้อน นักเรียนปทุมคงคา ให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ สังคมฯ จำนวนเงิน 40,299.00 บาท

รายนามผู้ร่วมบริจาค

คุณจัตวา  เตชะโกสิต                  2,000.00 บาท
คุณอภิจัย  จิยางกุล                  1,000.00 บาท
คุณณัฐพงศ์  ปินะพันธ์                  1,000.00 บาท
คุณวิจิต  วงศ์บรรเจิดแสง                  1,800.00 บาท
คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์                      500.00 บาท
คุณวาสนา  เสมียนชัย                  3,000.00 บาท
คุณนันทพันธ์  สัจจธรรมวดี                      500.00 บาท
คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข                  5,000.00 บาท
คุณภิญโญ  โกสีหเดช                      500.00 บาท
คุณเกริกชัย  ด่านศิริสมบูรณ์                  1,000.00 บาท
คุณสมบัติ นามพูลวัน                      499.00 บาท
พี่สมศักดิ์  รังสิโยภาส                  2,000.00 บาท
คุณสมชาย  จารุเดช                      500.00 บาท
คุณชูศักดิ์  มัญชูวาท                  1,000.00 บาท
คุณสุขุม  ไชยกุล                  2,000.00 บาท
นพ.สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน                  2,000.00 บาท
ดร.รัชต  ไตรมาลัย                  1,000.00 บาท
คุณอนุรักษ์  ธรรมจินดา                      500.00 บาท
คุณวิรัช ภพรมัย                      500.00 บาท
คุณเอนก  นิลพณาพรรณ                  2,000.00 บาท
ไม่ทราบผู้โอน (12 ก.พ.)                  1,000.00 บาท
คุณรังสิต  กุศลสมบูรณ์                  1,000.00 บาท
ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล                  3,000.00 บาท
คุณสมศักดิ์ ปรีดีกุล                  1,000.00 บาท
นักเรียนเก่า 76  ไม่ออกนาม                      500.00 บาท
คุณอรรถพันธ์ มโนไพบูลย์                  1,000.00 บาท
คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์                  1,000.00 บาท
นักเรียนเก่าปทุมคงคา ไม่ออกนาม                      500.00 บาท
คุณสุรินทร์ สุธิราธิกุล                  1,000.00 บาท
คุณอุดม บูชนียพงศ์                  1,000.00 บาท
คุณนเรศ  พูลศรี                  1,000.00 บาท
คุณสันติ  สิงห์สินธุ์                10,066.95 บาท
บาท
รวมเป็นเงิน                50,365.95 บาท

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่