หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
ครูดวงใจ เลิศชัยวรกุล คุณสิริพร  กรสุธาทิพย์กุล คุณวีรศาสตร์ คงศรีเจริญ
คุณอุบล เตชะโกสิต คุณนเรศ พูลศรี คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
คุณไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข คุณสมศักดิ์ รังสิโยภาส คุณสมเกียรติ ภูพานทอง
คุณไพบูลย์ ตรีเดชี คุณทวี  อึ้งสุภาโชค คุณอัครนันท์(สมบัติ) กิตติสุภาพ
คุณอนุศักดิ์ ล้ำเลิศ คุณคชาชาญ ธรรมสาส์น นักเรียนเก่าปทุมคงคากลุ่มปฏิวัติ 18
คุณวิฐรา  บุคคละ คุณธัชพิสิฐ บุคคละ คุณวิสูตร โพธิ์เงิน
คุณสุรินทร์ สุธิราธิกุล ครูสุดสาคร ราโชทร คุณกุลพล ปานะโปย
คุณชนธัญ จิรธนโชติ คุณสาธิต บัวเทศ คุณวีกิจ ขยันกิจ
คุณวิจิต วงศ์บรรเจิดแสง คุณประโยชน์ เลี้ยงเจริญ ทีมสยามซูริค สวิสแลนท์
คุณสันติ สิงห์สินธุ์ คุณสุรจิตต์ แซ่หลิม ครูกนิษฐา อู่ทอง
 
คุณสาโรจน์ ปิยะศิริยานนท์ คุณเอนก นิลพณาพรรณ  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com