หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ

hit counters
หลวงพ่อบัวบาน
Free Guestbook
My Guestbook
คุณสุขุม  ไชยกุล
ประธานกองทุนพี่ดูแลน้อง
พลเอกชัยชนะ นาคเกิด
ประธานกองทุนคนแรก
ศิษย์พี่เข้มแข็งฯ
เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชติ
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 1
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 2
กลิ้งนี้เพื่อน้อง 3

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรคิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ของนักเรียนปทุมคงคา ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ วัดปทุมคงคา

บริจาคได้ที่ บัญชีกสิกรไทย เลขที่063-2-79960-8
ผมจะรวบรวมส่งให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ โรงเรียนปทุมคงคาต่อไป สามารถนำใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

วัน.เดือน.ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
14-มี.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล  2,000.00   2,000.00 
คุณชูศักดิ์  มัญชุวาท  1,000.74   3,000.74 
คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์  500.00   3,500.74 
19-มี.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข  5,000.00   8,500.74 
คุณเอนก  นิลพณาพรรณ  655.80   9,156.54 
21-มี.ค. คุณสาโรจน์  ปิยะศิริยานนท์  500.00   9,656.54 
คุณรัชต  ไตรมาลัย  1,000.00   10,656.54 
คุณนุกูล นุกูลกิจ  1,000.00   11,656.54 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 76   500.00   12,156.54 
25-มี.ค. คุณธัญลักษณ์  เตชะโกสิต  2,000.00   14,156.54 
27-มี.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 87  3,000.00   17,156.54 
28-มี.ค. คุณนเรศ  พูลศรี  2,000.00   19,156.54 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 88  3,209.00   22,365.54 
29-มี.ค. คุณวาสนา  เสมียนชัย  3,000.00   25,365.54 
30-มี.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคา 87  3,000.87   28,366.41 
 28,366.41 
 28,366.41 
รวม  28,366.41   -   
คงเหลือ  28,366.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา