หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
เสื้อราคาตัวละ 250 บาทรายได้เพื่อกองทุนพี่ดูแลน้อง
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

รายชื่อนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2559

ด.ช.ธนภัทร  สิริประภาสุข ม. 1/1.
ด.ช.ศักดิ์กรินทร์ อ่อนขันธ์ ม. 1/2.
ด.ช.ณัฐวุฒิ  พวงมาลี ม. 1/3.
ด.ช.เบญจมินต์  หมัดศรี ม. 1/4.
ด.ช.ภูวนารถ  เมฆนิติ ม. 1/4.
ด.ช.สรวิชญ์  ส่งสุรินทร์ ม. 1/4.
ด.ช.อภิรักษ์  นุยจันทึก ม. 1/7.
ด.ช.ธิเบต  เทพศิริ ม. 1/7.
ด.ช.ชินวัตร  บุญเฉย ม. 1/7.
ด.ช.ธนิต  ทองสัมฤทธิ์ ม. 1/7.
ด.ช.ชนชล  นนศรีราช ม. 2/1.
ด.ช.ภานุพงศ์  คำประนม ม. 2/2.
ด.ช.กฤษดา  โสนายะ ม. 2/2.
ด.ช.ชวณัฐ  เพชรสมบัติ ม. 2/2.
ด.ช.นันธชัย  สร้อยสูงเนิน ม. 2/2.
ด.ช.พรภวิชย์  ปิติสานต์ ม. 2/2.
ด.ช.เศรษฐพงศ์  ศิริรุ่งนภา ม. 2/2.
ด.ช.รณกร  สารดี ม. 2/2.
ด.ช.ชลธี  อินทโชติ ม. 2/2.
ด.ช.อัคพงษ์  ป้อมชัยภูมิ ม. 2/2.
ด.ช.ณัฐพงศ์  ทรงประโคน ม. 2/5.
ด.ช.ชัชนันท์   วีรวรรณ์ ม. 2/6.
นายศุภณัฐ  แฉ่งเจริญ ม. 3/2.
นายณัฐวุฒิ  เมืองใจ ม. 3/2.
นายก้องกิดากร กาญจนธนเศรษฐ ม. 3/2.
นายสราวุฒิ  เรืองรักษ์ ม. 3/4.
นายตรัยพล  บุรีรักษา ม. 3/4.
นายอติคุณ  บวรมงคลเลิศ ม. 3/4.
นายสถาพร  แซ่ตึ๋ง ม. 3/5.
นายนิติพงษ์  นาครอด ม. 3/5.
ด.ช.ณัชพล  แนวดี ม. 3/5.
ด.ช.สรุท  ศรีทอง ม. 3/6.
นายกิตติภูมิ  ดวงมณี ม. 3/6.
นายชยณัฐ  สุดสวาท ม. 3/6.
นายพันนา  ขาวผ่อง ม. 3/6.
นายณัฐกานต์  วุฒิยาสาร ม. 3/6.
นายพงศกร  น้อยแดง ม. 3/7.
นายวริศ  ประจำแท่น ม. 3/7.
นายพงศภัค  นิลเพชร ม. 3/7.
นายฐิติกร  สุขสมโฉม ม. 3/7.
นายพัทรพล  พิมโคตร ม. 4/1.
นายสุภวรรษ  พุ่มมณี ม. 4/1.
นายสมประสงค์  อินาขาม ม. 4/2.
นายทวีชัย  มั่นคง ม. 4/2.
นายวีระสุข  พุ่มศรี ม. 4/2.
นายศิริราช  ศิริจิตเกษม ม. 4/3.
นายเฉลิมพล  ทองคำ ม. 4/3.
นายนาดิฟ  ไชยภักดี ม. 4/4.
นายธนวัฒน์  พลที ม. 4/6.
นายเวนิส  พยัคเดชาชัย ม. 4/7.
นายจาระนัย  นามคำ ม. 4/7.
นายณัฐนันท์  ไวจำปา ม. 4/8.
นายวิชญ์พล  สีหลิ่ง ม. 4/8.
นายสหรัฐ   แพน้อย ม. 4/8.
นายชนินทร์  อ้ายด้วง ม. 4/8.
นายธนรัตน์   วิชายง ม. 5/1.
นายตรีทเศศ พันธุ์ขาว ม. 5/1.
นายฐิติภัทร  ไกรแก้ว ม. 5/1.
นายกิตติธัช  อินทร์พิทักษ์ ม. 5/2.
นายศุภากร  ดวงพรหม ม. 5/2.
นายณัฐวัฒน์  จำปาจันทร์ ม. 5/2.
นายกฤษกร  ลีลาบัณฑิต ม. 5/2.
นายวันชัย  นุ่มถือสัตย์ ม. 5/2.
นายปรัญชญา  เปียใหญ่ ม. 5/2.
นายศุภกร  มิตรเมฆาสกุล ม. 5/2.
นายศริตวรรธน์   กาญจนธนเศรษฐ ม. 5/2.
นายเจษฎา  จตุวิมล ม. 5/2.
นายโกวิท  วีรกิจมหานนท์ ม. 5/2.
นายศุภกานต์  ตั้งศุภนิมิต ม. 5/2.
นายปิยวัฒน์  เพทแพง ม. 5/2.
นายณัฐภัทร  น้อยบาท ม. 5/2.
นายสุธี  ไทยวณิช ม. 5/3.
นายธราเทพ  ยิ่งประสิทธิ์ ม. 5/4.
นายปรมัตถ์  มาศคีรีวงศ์ ม. 5/6.
นายจักรกฤษ  เพ็ชรากุล ม. 6/3.
นายธราดล  เบนอาหมัด ม. 6/5.
นายอัสนี  พันหวัง ม. 6/5.
นายพิทยา  นุชกระแสร์ ม. 6/6.
นายธีรพงศ์  งามเสงี่ยม ม. 6/6.
นายสุวัฒน์  ชิดจี่ ม. 6/6.
นายรัชพล  โตมร ม. 6/6.
นายอรรณพ  ดาวเศรษฐ ม. 6/7.
นายกิตติพงษ์  เทพวาที ม. 6/7.
ด.ญ.จุติพร  เหลี่ยมมณี ม.  
ทุนพิเศษ    
นายพิชิตพล  จันทร์ปาน ม. 2/7.
นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน ม. 3/7.
ทุนเรียนดีมัธยมปลาย     
นายชลสิทธิ์   นนศรีราช ม. 5/1.
นายอภิชาติ  ปิติสิริกุล ม. 5/2.
นายวัชรพงศ์  อาจอำนวยกิจจา ม. 6/1.
มัธยมต้น    
ด.ช.ศุภวิชญ์  สร้างเสริม ม. 2/2.
ทุนพี่สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ    
นายวรรณรัตน์  คุ้มผล ม. 4/5.
นายเปรมอุดม  ชุมทองมา ม. 4/3.
นายอุดมเอก  ชุมทองมา ม. 6/2.
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com