ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ นักเรียนเก่าปทุมคงคา  เขียนบทความ "แด่ชาวปทุมคงคา" ไว้ว่า "สำหรับนักเรียนเก่าที่ห่างเหินจากโรงเรียนไปบ้าง  ก็ขอให้กลับรำลึกถึงความหลังเก่าๆ  ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เท่าที่จะทำได้ตามมี ตามเกิด อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจของรุ่นน้องๆ"

      

รายรับ-รายจ่าย นักเรียนทุนอาหารกลางวัน ท่านผู้บริจาค กิจกรรมกองทุนพี่ดูแลน้อง
       เลือดปทุมคงคา

กองทุนพี่ดูแลน้อง ปทุมคงคา

         เพื่อนๆนักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น74 เห็นว่าควรมาดูแลน้องๆของพวกเรามากขึ้น  เมื่อปรึกษาเรื่องทุนอาหารกลางวันน้องๆ   พลโทชัยชนะ นาคเกิด ได้ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน โดยให้ทุนคนละ 500 บาทต่อเดือน ปีหนึ่งให้ 8 เดือน ถ้านักเรียนมีผลเรียนไม่ตกจากเกรดที่กำหนดคือ 2.5 และความประพฤติไม่เสื่อมเสียจะได้รับทุนทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ยกเว้นเดือนตุลาคมและปิดเทอม) งดให้เพราะไม่ได้มาเรียน และท่านกรุณาบริจาคเป็นการเริ่มต้น 5,000บาท และมีพี่น้องนักเรียนเก่า ครู ผู้ปกครอง ร่วมบริจาค เปิดรับสมัครนักเรียนทุนแล้ว รับสมัครทุกวันที่1-10 ของทุกเดือน และจะมอบทุนประมาณวันที่ 20 ของทุกเดือน

ดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา  มีรายนามดังต่อไปนี้

1.พลโทชัยชนะ  นาคเกิด                   ประธานกรรมการ

2.นายสุขุม    ไชยกุล                           รองประธานกรรมการ

3.นายอภิชาติ   ผึ้งน้อย                        รองประธานกรรมการ

4.นายนันทกร   ไกรฤกษ์                     เลขานุการ

5.นายจัตวา    เตชะโกสิต                    เหรัญญิกและผู้ดำเนินงาน

6.นายนเรศ    พูลศรี                            กรรมการ

7. นายพิเชษฐ์     ปรีเปรม                    กรรมการ

สามารถบริจาคได้ที่ กรรมการทุกท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย เลขที่ 063-0-28897-5

ถ้าท่านต้องการขอหลักฐานการบริจาค เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ทางกรรมการจะขอใบขอบคุณจากทางโรงเรียนปทุมคงคาให้

ทุนเรียนดี "ทุนลูกพระพุทธมหาชนก" ของกองทุนพี่ดูแลน้อง
 

วัตถุประสงค์

ป็นเงินทุนเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย สำหรับนักเรียนปทุมคงคา  ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่เกรด 3.90 ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีน้ำใจช่วยเหลือครู เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ให้ทุนปีละ 10,000.00บาท โดยแบ่งรับเป็นรายเดือนๆละ 1,000.00บาทตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงมกราคม ยกเว้นเดือน ตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับ 3,000.00 บาท จนจบการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคา มีข้อแม้ว่าผลการเรียนห้ามต่ำกว่าเกรด 3.90 และไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติ เพราะจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนทันที

วิธีการขอรับทุน

1. รับใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

2. กรอกใบสมัคร และให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และผู้ปกครองลงนามรับรอง

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผลการเรียนของปีที่ผ่านมา ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษานั้นๆ

4. การตัดสินให้ทุนหรืองดให้ทุนเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนพี่ดูแลน้องโดยเด็ดขาด

แหล่งที่มาของเงินทุน

รับบริจาคจาก ครูเก่า ครู ผู้ปกครองและนักเรียนเก่าปทุมคงคา หรือผู้มีจิตศรัทธา

รางวัลสำหรับนักเรียนความสามารถสอบเรียนต่อในสถาบันอื่นๆดังนี้

1. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล     30,000.00บาท มหาวิทยาลัยอื่นๆจะได้รับรางวัล 20,000.00บาท

2.โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รับรางวัล 20,000.00บาท

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น 74พบกัน

"เพื่อนกัน 37 ปี"

กองทุนปทุมคงคา 74

 

 

 

jatawa@hotmail.com

จัตวา เตชะโกสิต

0816487186

Load Counter

SEO Blog

 

 google