หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน 

หลวงพ่อบัวบาน

คุณสุขุม ไชยกุล
ประธานกองทุนฯ

พลโทชัยชนะ นาคเกิด
อดีตประธานคนแรก

เงินบริจาคช่วยนายฉัตรชัย เคนดี
เงินบริจาคช่วยนายสุรินทร์ แสงโชต
 
 
 
โบว์ลิ่งกลิ้งนี้เพื่อน้อง
พี่ศิษย์เก่าเข้มแข็งสร้างแหล่งฯ

กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่3
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ เมเจอร์โบว์ เอกมัย

 

รานรับ รายจ่าย

ว.ด.ป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
22-ส.ค. คุณจัตวา  เตชะโกสิต  10,000.00   10,000.00 
23-ส.ค. ค่ามัดจำสถานที่  10,000.00   -   
30-ส.ค. คุณอุเทน  วิภาณุรัตน์  3,000.00   3,000.00 
2-ก.ย. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข  10,000.00   13,000.00 
3-ก.ย. คุณชูศักดิ์  มัญชุวาท  1,074.00   14,074.00 
4-ก.ย. น.สพ.เทียนชัย  ไพฑูรย์วงศ์วีระ  2,000.00   16,074.00 
9-ก.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น88  3,000.00   19,074.00 
คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง  3,000.00   22,074.00 
11-ก.ย. ครูสมลักษณ์  พูลสวัสดิ์  3,000.00   25,074.00 
14-ก.ย. นักเรียนเก่าปทุมคงคารุ่น83  6,000.00   31,074.00 
8-ต.ค. คุณอุดม บูชนียพงศ์   3,000.00   34,074.00 
9-ต.ค. ค่าถ้วยรางวัล  3,800.00   30,274.00 
16-ต.ค. คุณเอนก นิลพนาพรรณ  3,000.00   33,274.00 
17-ต.ค. คุณสุพจน์  สุดกรยุทธ์  3,000.00   36,274.00 
19-ต.ค. คุณอภิจัย  จิยางกุล  3,000.00   39,274.00 
21-ต.ค. คุณฐิติพงศ์เดช ว่องรัตนศิริ  3,000.00   42,274.00 
ครอบครัวฟุตซอลปทุมคงคา  3,000.00   45,274.00 
1-พ.ย. คุณคณิต  บุษบง  12,000.00   57,274.00 
3-พ.ย. คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์  1,000.00   58,274.00 
6-พ.ย. คุณนเรศ  พูลศรี  3,000.00   61,274.00 
พ.ต.อ.ขจรศักดิ์  เลิศประไพ  2,000.00   63,274.00 
7-พ.ย. คุณสุขุม  ไชยกุล  10,000.00   73,274.00 
9-พ.ย. คุณชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์  6,000.00   79,274.00 
 พ.ต.อ.เดชประเสริฐ อัจฉริยวิศรุต  3,000.00   82,274.00 
คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย  10,000.00   92,274.00 
11-พ.ย. ค่าของรางวัล 3 ชิ้น  2,280.00   89,994.00 
คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ  3,000.00   92,994.00 
12-พ.ย. ปทุมคงคา74  374.00   93,368.00 
คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น  3,000.00   96,368.00 
คุณอนุรักษ์  ธรรมจินดา  1,000.00   97,368.00 
คุณมงคล  สาริสุต  2,000.00   99,368.00 
คุณสาโรช  อุ่นทรัพย์  3,000.00   102,368.00 
คุณภิญโญ  โกสืหเดช  3,000.00   105,368.00 
คุณกันตภณ  กังวาลนวกุล  3,000.00   108,368.00 
คุณปิติ  อิ่มวรคุณ  500.00   108,868.00 
คุณสมบูรณ์ ผาติพิพัฒน์  3,000.00   111,868.00 
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 79   3,000.00   114,868.00 
คุณบุญชู คุณอุดมศักดิ์ คุณเสกสรรค์  3,000.00   117,868.00 
คุณสมชาย  เหล่าธนสถิตย์ชัย  1,000.00   118,868.00 
คุณวันชัย  อวิรุทธิ์  1,000.00   119,868.00 
เพื่อนปทุมคงคาไม่ออกนาม  20,000.00   139,868.00 
เพื่อนปทุมคงคาไม่ออกนาม  10,000.00   149,868.00 
คุณเฉียบชัย  พงศ์วชิราพร  3,000.00   152,868.00 
คุณพลภัทร  สรรพกิจธำรง  1,500.00   154,368.00 
ค่าจัดการแข่งขัน  15,000.00   139,368.00 
รางวัลวงโยธวาทิต  5,000.00   134,368.00 
 134,368.00 
 134,368.00 
รวม  170,448.00   36,080.00 
ยอดเงินคงเหลือ  134,368.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com