หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu
ผ้าป่าเพื่อการพัฒนากีฬาฟุตซอล

วัตถุประสงค์
*เพื่อหาเงินจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากีฬาฟุตซอล โรงเรียนปทุมคงคา
*เพื่อทำการปรับปรุงสนามฟุตซอลหน้า อาคาร 3

ทอดในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.39 น.
ณ โดมพระยาสีมานนทปริญญา ๑๑๐ ปี โรงเรียนปทุมคงคา

บัญชีรายรับ-รายจ่าย

วันเดือนปี รายการ  รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ 
11-ส.ค. คุณธนาวัฒน์  วารีสมานคุณ            10,000.00              10,000.00
18-ส.ค. นายแพทย์สุรศักดิ์  อำมาตย์โยธิน               5,000.00              15,000.00
  คุณอุบล  เตชะโกสิต            10,000.00              25,000.00
19-ส.ค. คุณอภิจัย  จิยางกูล               1,000.00              26,000.00
  คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์               1,000.00              27,000.00
  คุณปรีชา โรจน์ศิริสถิตย์               1,000.00              28,000.00
20-ส.ค. คุณเอนก  นิลพนาพรรณ               1,000.00              29,000.00
  คุณณัฐพงศ์  ปิยะพันธ์               1,000.00              30,000.00
23-ส.ค. ค่ากระดาษ ซอง                 2,022.00            27,978.00
28-ส.ค. น.สพ.เทียนชัย  ไพฑูรย์วงศ์วีระ               1,000.00              28,978.00
  คุณสุวิชา  ภิญญภาพ               1,000.00              29,978.00
1-ก.ย. คุณชูศักดิ์  มัญชุวาท               1,000.00              30,978.00
2-ก.ย. คุณพิเชษฐ์  ปรีเปรม                  500.00              31,478.00
  คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข            12,900.00              44,378.00
5-ก.ย. คุณวาสนา  เสมียนชัย               2,000.00              46,378.00
9-ก.ย. คุณจรัสศรี  นิลพนาพรรณ                  500.00              46,878.00
  คุณถิรวุฒิ  นิลพนาพรรณ                  100.00              46,978.00
  คุณอภิรัตน์  นิลพนาพรรณ                  100.00              47,078.00
10-ก.ย. คุณฐิติพร  เพชรรัตน์                  500.00              47,578.00
  คุณสุวรรณา  วุธศรี                  500.00              48,078.00
  คุณนรินทร์ธร บุญจันทร์อัฒน์                  500.00              48,578.00
  ร้านไทยแสง                  500.00              49,078.00
  คุณสนธยา โกศรี                  100.00              49,178.00
  คุณจิตลัดดา  จันทร์ฉาย                  100.00              49,278.00
  คุณงามทิพย์  สายจันทร์                  100.00              49,378.00
  คุณสมศรี วงค์อุดม                  100.00              49,478.00
  ร้านซาฮาร่า                  930.00              50,408.00
  ร้านติส                  720.00              51,128.00
  ร้านเดจาวู                  410.00              51,538.00
  ร้านริโอ                  503.00              52,041.00
  ร้านสไปร์                  220.00              52,261.00
  ร้านมิดไนท์                  340.00              52,601.00
11-ก.ย. คุณสุรินทร์  สุธิราธิกุล               1,000.00              53,601.00
12-ก.ย. คุณนุกูล  ชื่นวาริน               1,000.00              54,601.00
  คุณสมชาย  จารุเดช                  500.00              55,101.00
14-ก.ย. คุณสุขุม  ไชยกุล            10,000.00              65,101.00
  กองทุนพี่ดูแลน้อง            10,000.00              75,101.00
15-ก.ย. เงินบริจาคสายคุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ            65,000.00            140,101.00
  คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย            10,000.00            150,101.00
  ร้านช้างน้อยส้มตำ                  500.00            150,601.00
  ของสังฆทาน                 3,000.00          147,601.00
  ซองถวายพระ                 5,000.00          142,601.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 12ปี            22,680.00            165,281.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 13ปี               6,543.00            171,824.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 14ปี            17,738.00            189,562.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 15ปี               2,440.00            192,002.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 17ปี            10,740.00            202,742.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 18ปี               2,300.00            205,042.00
  ผู้ใหญ่ใจดี            41,280.00            246,322.00
16-ก.ย. คุณภิญโญ  โกสีหเดช                  500.00            246,822.00
  ว่าที่ร้อยโทสารัตน์  เถื่อนสุวรรณ                  515.00            247,337.00
  ครูดวงใจ  เลิศชัยวรกุล            12,300.00            259,637.00
  ผอ.สุนันทวิทย์  พลอยขาว               2,000.00            261,637.00
  ชมรมปทุมคงคาไรเดอร์               2,000.00            263,637.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 12ปี               5,600.00            269,237.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 13ปี               5,588.00            274,825.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 14ปี            27,994.00            302,819.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 15ปี            31,575.00            334,394.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 16ปี            24,393.00            358,787.00
  ผู้ปกครองนักฟุตซอล รุ่น 17ปี            20,639.00            379,426.00
  ผู้ใหญ่ใจดี                  300.00            379,726.00
  สโมสรชลบุรี               5,000.00            384,726.00
  อาจารย์เครือวัลย์   ประคองเพ็ชร               2,000.00            386,726.00
17-ก.ย. ผู้บริจาคเพิ่มเติม               4,260.00            390,986.00
                 390,986.00
รวมเป็นเงิน          401,008.00            10,022.00
ยอดเงินคงเหลือ          390,986.00
ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า ที่ เฟซบุ๊ค
นักเรียนเก่าปทุมคงคา 89 มอบขนม เค้กหน้านิ่ม 200 ชิ้น น้ำอัดลม 50 ขวด
บริจาคให้ผ้าป่า สามัคคี เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา

รับเงินบริจาค จากคุณธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ ซึ่งรวบรวมจาก ผู้บริจาค ประมูลสิ่งของ และขายของ เป็นเงิน 65,000บาท
บริจาคให้ผ้าป่า สามัคคี เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com