หน้าแรก รายรับ-รายจ่าย กิจกรรม ผู้บริจาค รายชื่อนักเรียนทุน ข่าวสาร กรรมการ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับ กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ...........รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู เชิดชูสถาบัน............ 

ผ้าป่าเพื่อฟุตซอล
กองทุนพี่อุปถัมภ์น้อง

เรือจ้างลำแกรงในบึงบัว

บวชเณรฤดูร้อน ปี2559
บวชเณรฤดูร้อน ปี2561
เงินช่วยเหลือครูขวัญแก้ว
เงินช่วยเหลือครูสมชาติ
ซ่อมรถตู้ฟุตซอล
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*2
พี่ดูแลน้องฟุตซอลคัพ*3
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 1
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 2
กลิ้งนี้เพื่อน้องครั้งที่ 3
หอประชุม ร.ร.ป.ค.ส.ป.
ช่วยเหลือบ้านนรไฟไหม้
manu

รายรับ-รายจ่าย โบว์ลิ่งการกุศล "กลิ้งนี้....เพื่อน้อง"

วดป. รายการ  รายรับ   รายจ่าย   ยอดเงินคงเหลือ 
28-ก.พ. คุณจัตวา  เตชะโกสิต            10,000.00                 10,000.00
2-มี.ค. คุณอภิจัย  จิยางกุล              3,000.00                 13,000.00
8-มี.ค. ค่ามัดจำสถานที่              10,000.00                 3,000.00
11-มี.ค. คุณสมเกียรติ  ภูพานทอง              3,000.00                   6,000.00
17-มี.ค. คุณสมชาย  หาญจิตต์เกษม            10,000.00                 16,000.00
  คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ            10,000.00                 26,000.00
  ปทุมคงคา74 ม.ศ.5/15               6,000.00                 32,000.00
18-มี.ค. คุณไพโรจน์  ไพศาลศรีสมสุข            10,000.00                 42,000.00
21-มี.ค. คุณคชาชาญ  ธรรมสาส์น              3,000.00                 45,000.00
25-มี.ค. ค่าถ้วยรางวัล 10 ใบ                3,200.00               41,800.00
23-เม.ย. นักเรียนเก่ารุ่น88พิพัฒน์บุษกร              3,000.00                 44,800.00
26-เม.ย. คุณอภิชาติ  ผึ้งน้อย            10,000.00                 54,800.00
  รศ.นพ.สุรพล  วีระศิริ              5,000.00                 59,800.00
  น.สพ.เทียนชัย  ไพฑูรย์วงศ์วีระ              3,000.00                 62,800.00
1-พ.ค. คุณบุญเชิด  บุญจันทน์              3,000.00                 65,800.00
  บริษัทนิมิต 317               6,000.00                 71,800.00
3-พ.ค. คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย            13,000.00                 84,800.00
7-พ.ค. คุณชูศักดิ์   มัญชุวาท              2,000.00                 86,800.00
9-พ.ค. คุณศุภรัตน์   เตชาเสถียร              5,000.00                 91,800.00
10-พ.ค. คุณสุขุม  ไชยกุล            15,000.00              106,800.00
11-พ.ค. คุณนเรศ  พูลศรี              1,005.00              107,805.00
  พลเอกเผด็จการ จันทร์เสวก              3,000.00              110,805.00
  คุณพูนยศ  อุดมผลวณิช              3,000.00              113,805.00
  คุณสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล              3,000.00              116,805.00
  คุณประวิณ  สกุลพิชัยรัตน์              1,002.00              117,807.00
  คุณวีระวิทย์  สัตยานนท์              5,000.00              122,807.00
  คุณสมชาย เหล่าธนสถิตย์ชัย              3,002.00              125,809.00
12-พ.ค. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีรนันตสิน              3,000.00              128,809.00
  คุณคณิต  บุษบง            12,000.00              140,809.00
  พลเอกยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม              3,000.00              143,809.00
13-พ.ค. คุณอุเทน  วิภานุรัตน์กับคุณภิญโญ  โกสีหเดช              3,000.00              146,809.00
  พ.ต.อ.นิพล  บุญเกิด              3,000.00              149,809.00
  คุณกิตติ  บุญชัยวัฒนา              2,000.00              151,809.00
14-พ.ค. คุณสาโรช  อุ่นทรัพย์              3,000.00              154,809.00
18-พ.ค. คุณชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์            30,000.00              184,809.00
19-พ.ค. พลโทชัยชนะ  นาคเกิด            20,000.00              204,809.00
21-พ.ค. คุณอนุศักดิ์  ล้ำเลิศ              3,000.00              207,809.00
24-พ.ค. คุณพิพัฒน์  อนุสิฏฐกุล              2,000.00              209,809.00
  คุณบุญชู  สิริสว่างพร              1,000.00              210,809.00
  คุณสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต              1,000.00              211,809.00
  คุณอุดมศักดิ์ ตั้งอมรศิริ              1,000.00              212,809.00
28-พ.ค. คุณสุเทพ  อัศวเรืองสุวัฒน์              2,000.00              214,809.00
30-พ.ค. นักเรียนเก่าปทุมคงคาไม่ประสงค์จะออกนาม            20,000.00              234,809.00
31-พ.ค. คุณฐิติพงศ์เดช ว่องรัตนศิริ              3,000.00              237,809.00
1-มิ.ย. ค่าป้ายไวนิลส์                1,200.00            236,609.00
  คุณศิวกร พันธ์ประมูลและคุณเสกสม  ศรีรัตน์              2,000.00              238,609.00
  ครูณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง                  500.00              239,109.00
2-มิ.ย. คุณวีระศักดิ์  นิ่มเสมอ              1,000.00              240,109.00
4-มิ.ย. คุณบุญเขต  ลัดดากลม              3,000.00              243,109.00
5-มิ.ย. คุณสมชาย  จารุเดช              1,000.00              244,109.00
  คุณเอนก  นิลพณาพรรณ              3,000.00              247,109.00
  คุณเฉียบชัย  คุณพลภัทร  คุณปิติ              3,000.00              250,109.00
  ผู้ปกครองทีมฟุตซอลปทุมคงคา              3,000.00              253,109.00
  คุณกันตภณ  กังวาลนวกุล              4,000.00              257,109.00
  คุณพิชาน  กัลยาณมิตร              2,000.00              259,109.00
  คุณสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์              3,000.00              262,109.00
  คุณอนุรักษ์  ธรรมจินดา              1,000.00              263,109.00
  คุณสุเมธ  บัวบูชา              1,000.00              264,109.00
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 87              3,000.00              267,109.00
  อาจารย์เครือวัลย์  ประคองเพ็ชร              2,000.00              269,109.00
  คุณอนุรักษ์  สุขเกษ              1,000.00              270,109.00
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น79              3,000.00              273,109.00
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 88              2,000.00              275,109.00
  คุณพงษ์เดช  วานิชย์              2,000.00              277,109.00
  คุณประณต  นาคเวช              1,000.00              278,109.00
  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 83                  500.00              278,609.00
  ชมรมครูเก่าปทุมคงคา              3,000.00              281,609.00
  คุณศักดา  ภักดีผล              2,000.00              283,609.00
  เงินสนับสนุนวงโยธวาทิต                5,000.00            278,609.00
  ค่าสถานที่              26,200.00            252,409.00
                   252,409.00
รวมเป็นเงิน          298,009.00            45,600.00
ยอดเงินคงเหลือ            252,409.00

 

 

กองทุนพี่ดูแลน้องปทุมคงคา ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554
คุณเป็นคนที่.

AmazingCounters.com